Μίνα Καλογρίδου

Αν. Πρoϊσταμένη Διεύθυνσης μελετών και γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Βιογραφικό

Πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Διεθνών Σπουδών από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Ασχολείται με τις δημόσιες συμβάσεις από το 1998 ως στέλεχος της ΜΟΔ και της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Παιδείας, αρχικά ως νομικός και από το 2004 ως προϊσταμένη της Μονάδας Ελέγχου. Από το 2013 εργάζεται στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, προϊσταμένη του τμήματος Μελετών και από το Μάρτιο του 2017 ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και σήμερα ως αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων. Συμμετείχε στις ομάδες εργασίας και ως αναπληρωματικό μέλος στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων αρχικά με το ν. 4281/2014 και εν συνεχεία με το ν. 4412/2016. Μέλος της ομάδας εθνικών εμπειρογνωμόνων για τις δημόσιες συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστοποιημένη επιμορφώτρια και εμπειρογνώμονας αξιολόγησης επιμορφωτικών προγραμμάτων για τις δημόσιες συμβάσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Made with by