Ευαγγελία - Ελισσάβετ Κουλουμπίνη

Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Βιογραφικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Απρίλιος 1987:  Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

1988-1990:  Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Τμήμα Διοικητικής Δικαιοσύνης)

1989:  Άδεια δικηγόρου

Υποψήφια διδάκτωρ Νομικής στο ΕΚΠΑ με θέμα « Η αρχή της αναλογικότητας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου»

 

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Διδασκαλία στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών του μαθήματος που αφορά στο δίκαιο των συμβάσεων (προσυμβατικός έλεγχος) την περίοδο 2000- 2005. Για τα έτη 2016-2018 μου ανατέθηκαν τα αντικείμενα : 1)Προληπτικός έλεγχος δαπανών και 2) Μεθοδολογία δικαστικού έργου σε υποθέσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το ίδιο αντικείμενο διδασκαλίας μου ανετέθη και για τα έτη 2018-2020

Μέλος της επιτροπής διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών: α) το έτος 2008 σε εισαγωγικό διαγωνισμό β) το έτος 2011 σε εξαγωγικό διαγωνισμό και γ) το έτος 2013 στον εισαγωγικό διαγωνισμό.

Υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης για τους υποψήφιους εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015.

Λοιπές δραστηριότητες σε επιτροπές και ομάδες εργασίας :

1) Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για την διετία 2016 – 2018 . Κατά την διάρκεια της Προεδρίας μου μπήκαν σε πρόγραμμα εξυγίανσης τρεις (3) Δήμοι : 1) O Δήμος Σαλαμίνας 2) Ο Δήμος Γόρτυνας Ηρακλείου και 3) Ο Δήμος Αχαρνών

2) Πρόεδρος της Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Ενεργειών από το έτος 2018 με διετή θητεία

3) Μέλος της επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων κατά πράξεων οργάνων του ΟΓΑ κατά τα έτη 2008 έως το 2012.

4) Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη διαχείριση της πρώην βασιλικής περιουσίας τα έτη 2004-2006.

5) Μέλος δύο διακομματικών επιτροπών για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας, τα έτη 2012 και 2013.

6) Εκπρόσωπος της Ελλάδας στα πλαίσια του EUROSAI πρωτοβουλίας της Λιθουανίας για τον έλεγχο των Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων από το έτος 2016 (Ταsk Force for Municipality Audit). Συμμετοχή, με πρωτοβουλία της Ελλάδας, στην κατάρτιση ερωτηματολογίου για την βελτίωση του εξωτερικού ελέγχου που ασκούν τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Δήμους και σε δημοτικές επιχειρήσεις.

7) Πρόεδρος της Επιτροπής για την σύνταξη ερωτηματολογίου για την υποβοήθηση της διενέργειας του προσυμβατικού ελέγχου, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Δικαστηρίου.

8) Εποπτεύουσα Σύμβουλος σε ελέγχους χρηματοοικονομικούς και ελέγχους επίδοσης που διενεργήθηκαν από ομάδα ελεγκτών του ΕλΣυν στους Φο.ΣΔΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στον ΕΣΔΝΑ και στον ΕΣΔΑΚ, στα πλαίσια του ετησίου προγράμματος ελέγχου που εγκρίνεται από την Ολομέλεια του Ελ.Συν.

Άρθρα και μελέτες μου που έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά:

 

1) Οι μονιμοποιήσεις του έκτακτου προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ. Ένα παράδειγμα παρεμπίπτοντος ελέγχου (η παρούσα μελέτη αποτέλεσε και εισήγηση στο Συνέδριο που διοργανώθηκε από τη Σχολή Δικαστών τον Μάιο του 2007) ΘΠΔΔ, Νομική Βιβλιοθήκη, έτος 2008.

2) Η αστική ευθύνη των ΟΤΑ για αποζημίωση στις περιπτώσεις υλικών ζημιών σε οχήματα και οι προϋποθέσεις για την εξώδικη αποκατάσταση της ζημίας, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. ΘΠΔΔ, Νομική Βιβλιοθήκη, έτος 2010.

3) Ο έλεγχος της διακηρύξεως στα πλαίσια του προσυμβατικού ελέγχου (η παρούσα μελέτη αποτέλεσε και εισήγηση σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το Εθνικό κέντρο Δημόσιας Διοίκησης το έτος 2010) ΘΠΔΔ, Νομική Βιβλιοθήκη, έτος 2011.

4) Δύο νομικές συμβολές στο Ειδικό Τεύχος Αυγούστου- Σεπτεμβρίου 2012, αφιέρωμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, από το Περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, με τα ακόλουθα θέματα:

α ) Η αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
β) Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι ανωτέρω δύο συμβολές, επικαιροποιημένες, αποτελούν ήδη τμήμα Τόμου που εκδόθηκε το έτος 2016 από την Νομική Βιβλιοθήκη για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

5) Ο έλεγχος των συμπληρωματικών συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μια επαναλαμβανόμενη παθογένεια. (ΘΠΔΔ, Νομική Βιβλιοθήκη ,έτος 2015).

6) Ο έλεγχος της αναλογικότητας στην δημοσιονομική δίκη. Μια θεμιτή διεύρυνση των ορίων ελέγχου νομιμότητας.(ΘΠΔΔ , Νομική Βιβλιοθήκη, έτος 2016)

7) Η υποκατάσταση αναδόχου έργου κατά την εκτέλεση σύμβασης δημοσίου έργου ή μελέτης σύμφωνα με την νομολογία του Ελ.Συν. (Ηλεκτρονικό περιοδικό της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, publiclawjournal.com 1ο Τεύχος, έτος 2016)

8) Η στέρηση σύνταξης λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης. Ένα παράδειγμα αναλογικότητας στην συνταξιοδοτική δίκη (Συμπερίληψη σε ειδικό τόμο που εκδόθηκε από την Νομική Βιβλιοθήκη το έτος 2016)

9) Το εύλογο διοικητικό κόστος ως στοιχείο διαμόρφωσης της βέλτιστης οικονομικής προσφοράς. Η ευρεία κρίση του δημοσιονομικού Δικαστή. (publiclajournal.com 4ο Τεύχος 2016).

10) Τρόποι βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης των Δήμων και των επιχειρήσεων αυτών. Σε αναζήτηση επίκαιρων και πιο αποτελεσματικών ελέγχων ( ΘΠΔΔ, Νομική Βιβλιοθήκη, 3ο και 4ο Τεύχος, ,έτος 2017).

11) Πρέπει το συνταγματικώς οργανωμένο ελεγκτικό σύστημα, όπως αυτό αποτυπώνεται στο άρθρο 98 του Συντάγματος να αποτελέσει αντικείμενο μια νέας συνταγματικής μεταρρύθμισης; (publiclawjournal.com, 1ο Τεύχος,,έτος 2017)

12) Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Η αξία του στρατηγικού σχεδιασμού και της συλλογικής διαχείρισης των στόχων. Σε ειδική έκδοση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλονίκη, έτος 2018

13) Η αύξηση της μεταφορικής δαπάνης λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών εκτέλεσης ενός δημόσιου έργου. Σε ειδικό αφιέρωμα, υπό την επιμέλεια μου, για τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου . (ΘΠΔΔ, 2ο Τεύχος, έτος 2018)

14) Πως η νέα δημοσιονομική διακυβέρνηση και ο εξορθολογισμός των ελεγκτικών διαδικασιών θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Publiclawjournal.com Τεύχος 2ο και 3ο, έτος 2018)

15) Τα όργανα και ο τρόπος διενέργειας του δημόσιου ελέγχου . Η σχέση του ελέγχου που ασκεί το ΕλΣυν με παράλληλες ελεγκτικές αρμοδιότητες και τις αρμοδιότητες άλλων δικαστηρίων, (ΘΠΔΔ, Νομική Βιβλιοθήκη, τεύχος 12ο έτος 2018)

16) Nέες ελεγκτικές αρμοδιότητες και προοπτικές . Η αξία του εσωτερικού ελέγχου. (Publilawjournal.com, Tεύχος 1ο και 2ο έτος 2019)

17) Ο έλεγχος και η εφαρμογή των νομιμοποιητικών διατάξεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (Δημοσιευμένο στην Εφημ. Διοικητικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Τεύχος 1ο/ έτος 2019)

18) Το τεκμήριο αθωότητας στο δίπολο ́ ́ποινική- δημοσιονομική δίκη’’ Ανάρτηση στο ddikastes gr καθώς και στο site της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (www. Esdi.gr). Βασισμένο σε ομιλία μου το Μάιο του έτους 2019 στα πλαίσια επιμορφωτικού συνεδρίου της ΕΣΔΙ στo Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΆ ΕΡΓΑ

1) Συμμετοχή σε Συλλογικό έργο για το Ελεγκτικό Συνέδριο που εκδόθηκε το 2016 από την Νομική Βιβλιοθήκη με δύο συμβολές : 1) O έλεγχος των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή. ( άρθρο 98 παρ.1 εδ. Β ́ Σ) 2) Το ένδικο μέσο της αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2)Συμμετοχή σε συλλογικό έργο με τίτλο «Ελεγκτικό Συνέδριο και Τοπική Αυτοδιοίκηση» που εκδόθηκε το 2017 από την Νομική Βιβλιοθήκη με δύο συμβολές: 1) Προγραμματικές συμβάσεις Δήμων με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και 2) Νομιμότητα και νομιμοποίηση στις δίκες καταλογισμών αιρετών οργάνων Δήμων.

3) Συμμετοχή σε συλλογικό έργο με τίτλο “ H δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα” Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016, με τη συμβολή “ H εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στη δημοσιονομική δίκη”.

4) Συμμετοχή σε συλλογικό έργο με τίτλο “ Σύνταγμα κατ’ άρθρο ερμηνεία” Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017, υπό την εποπτεία των Καθηγητών Φ. Σπυρόπουλου, Ξ. Κοντιάδη, Χ. Ανθόπουλου και Γ. Γεραπετρίτη, στο οποίο είχα την ευθύνη του σχολιασμού των άρθρων 79, 80 και 98 Σ

5) Συμμετοχή στο Έργο “Οικονομική Ανάπτυξη και Δίκαιο’’ σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Ελεγκτικό Συνέδριο, Εκδόσεις Σάκκουλα,έτος 2017, με τη συμβολή “ Οι προγραμματικές συμβάσεις των Ο.Τ.Α. με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ως ultimum refugium για την παροχή υπηρεσιών και την ανάθεση έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα.’’

6) Επιμέλεια στην έκδοση συλλογικού έργου για τις Δημόσιες Συμβάσεις με τίτλο “Ν. 4412/2016, Νομολογιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή’’, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019.

Made with by