Ευαγγελία Βλάχου

Σύμβουλος ΑΣΕΠ

Βιογραφικό

Η Ευαγγελία Βλάχου είναι Σύμβουλος στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από το 2016. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το 1998, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο δημόσιο δίκαιο στο Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.B. της Γερμανίας (summa cum laude) και είναι υποψήφια Διδάκτωρ στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Άσκησε δικηγορία κυρίως στο τομέα του διοικητικού και ευρωπαϊκού δικαίου στην Αθήνα και στο Freiburg i.B. της Γερμανίας. Από το 2004 μέχρι και το 2012 απασχολήθηκε, ως νομικός της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), σε Ειδικές Υπηρεσίες διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείων με καθήκοντα νομικής υποστήριξης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ιδίως σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας (Σ.Ο.Τ.Α.). Από το 2013 έως το 2016 άσκησε καθήκοντα Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), της οποίας είναι ειδικό επιστημονικό προσωπικό από την έναρξη της λειτουργίας της (2012).

Συμμετείχε ως μέλος στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Ν. 4412/2016 και του Ν.4413/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης που ενσωμάτωσαν τις ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και την ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/23/ΕΕ αντίστοιχα, όπως και σε συναντήσεις με όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με δημόσιες αρχές της Γερμανίας (Βundesministerium fur Wirtschaft und Energie και Βundeskartellamt) και της Κύπρου (Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών), όπως και με τον Ο.Ο.Σ.Α. (Meetings of Leading Practitioners on Public Procurement) στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των Οδηγιών και της παρακολούθησης του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το 2014 ορίστηκε Συντονίστρια της Ομάδας Έργου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την διαμόρφωση σχεδίου εθνικής στρατηγικής στο τομέα των δημοσίων συμβάσεων με πενταετές σχέδιο δράσης, που εγκρίθηκε από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα και σήμερα εκτελείται από τις δημόσιες αρχές.

Από το 2004 έχει διαρκή συμμετοχή με ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια για τις δημόσιες συμβάσεις, τη δημόσια διοίκηση, τον έλεγχο και τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα. Είναι εισηγήτρια σε Επιμορφωτικά Προγράμματα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Ε.Σ.ΔΙ.) σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό και κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη δημόσια διοίκηση, τις δημόσιες συμβάσεις, τη διαφθορά και τον έλεγχο στο δημόσιο τομέα για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Πρόσφατο επιστημονικό έργο (Βιβλία, Συλλογικοί Τόμοι):

1. Δ. Ράικος/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδη, Δημόσιες συμβάσεις-Ν. 4412/2016-Ερμηνεία κατ ́άρθρον, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2018
2. Ε. Βλάχου: «Πεδίο δράσης των ελεγκτικών οργάνων στο τομέα των δημοσίων συμβάσεων: Διαπιστώσεις –Προοπτικές», στο: Δ. Ζιούβας (επιμ.), Δίκαιο και Πολιτική κατά της Διαφθοράς, Πάντειο Πανεπιστήμιο/Academy of Transparency and Human Rights (EPLO), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016

Made with by