Αθανάσιος Τσιρωνάς

Eπίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Βιογραφικό

Hμερ. Γέννησης: 11/02/1971 Τόπος Γέννησης: Αθήνα
Τόπος Κατοικίας: Μελίσσια Γραφείο: Λ. Κηφισίας 27 Αθήνα

1. Ακαδημαϊκή Εξέλιξη

1994: Πτυχίο Νομικής Α.Π.Θ.
1997: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο Α.Π.Θ. 2004: Διδακτορικό Δίπλωμα Νομικής Δ.Π.Θ.
2004: Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. (π.δ. 407/1980)
2009: Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
2015: Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

2. Διδακτική Εμπειρία

➢ Διοικητικό Δίκαιο
➢ Διοικητική Δικονομία
➢ Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
➢ Συνταγματικά Δικαιώματα
➢ Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος

3. Επαγγελματική Εξέλιξη

1996: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών 2002: Προαγωγή – Διορισμός στο Εφετείο Αθηνών
2007: Προαγωγή – Διορισμός στον Άρειο Πάγο

4. Επαγγελματική Εμπειρία

4.1. Συμβουλευτική εμπειρία

1996 – 1997: Νομικός Σύμβουλος στο «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας» του Υπουργείου Εργασίας
1997 – 1999 Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας 1999 – 2000 Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Τύπου

2000 – 2003 Νομικός Σύμβουλος σε εταιρεία πληροφορικής

Αθανάσιος Β. Τσιρωνάς
Δ.Ν. Δικηγόρος
Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ημερ. Γέννησης: 11/02/1971 Τόπος Γέννησης: Αθήνα
Τόπος Κατοικίας: Μελίσσια Γραφείο: Λ. Κηφισίας 27 Αθήνα

1. Ακαδημαϊκή Εξέλιξη

1994: Πτυχίο Νομικής Α.Π.Θ.
1997: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο Α.Π.Θ. 2004: Διδακτορικό Δίπλωμα Νομικής Δ.Π.Θ.
2004: Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. (π.δ. 407/1980)
2009: Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
2015: Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

2. Διδακτική Εμπειρία

➢ Διοικητικό Δίκαιο
➢ Διοικητική Δικονομία
➢ Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
➢ Συνταγματικά Δικαιώματα
➢ Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος

3. Επαγγελματική Εξέλιξη

1996: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών 2002: Προαγωγή – Διορισμός στο Εφετείο Αθηνών
2007: Προαγωγή – Διορισμός στον Άρειο Πάγο

4. Επαγγελματική Εμπειρία

4.1. Συμβουλευτική εμπειρία

1996 – 1997: Νομικός Σύμβουλος στο «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας» του Υπουργείου Εργασίας
1997 – 1999 Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας 1999 – 2000 Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Τύπου

2000 – 2003 Νομικός Σύμβουλος σε εταιρεία πληροφορικής

1

2003 – 2007 Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας επιχειρηματικού ομίλου
2007 – 2009 Μέλος της Επιτροπής Οργάνωσης και Υλοποίησης Σ.Δ.Ι.Τ. του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων

4.2. Ελεύθερη άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος

1996 – 2006: Δικηγόρος, ειδικευόμενος κυρίως σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου (δικαίου δημοσίων συμβάσεων, ΣΔΙΤ, δημόσιου οικονομικού δικαίου, δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, δικαίου περιβάλλοντος, πολεοδομικού δικαίου, δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, φορολογικού δικαίου κ.λπ.)

2007 – σήμερα: Ιδρυτής και Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Ρέμελης – Τσιρωνάς & Συνέταιροι»

5. Συγγραφικό έργο – Δημοσιεύσεις

5.1. Μονογραφίες:

 • Αποκρατικοποιήσεις. Έννοια, φύση και λειτουργία από την άποψη του Διοικητικού Οικονομικού Δικαίου (2006)

 • Οι αξιώσεις αδικαιολογήτου πλουτισμού από την εκτέλεση διοικητικών συμβάσεων στο Διοικητικό Δικονομικό Σύστημα (2008)

 • Οι συγκρούσεις λειτουργιών και δικαιοδοσιών και η επίλυσή τους από Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (2015)

  5.2. Μελέτες – Άρθρα (ενδεικτικά):

 • Η δικαστική προστασία κατά την έναρξη της διοικητικής εκτέλεσης υπό το φως των δύο δικαιοδοσιών

 • Έλεγχος συνταγματικότητας, αρχή της ισότητας και οι πρόσφατες εξελίξεις στις μισθολογικές διαφορές των Δικαστικών Λειτουργών

 •  Ο χαρακτήρας της αυτοδίκαιης έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου

 • Η νομική φύση των συμβάσεων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού

  Τομέα (ΣΔΙΤ) του ν. 3389/2005

 • Η εξίσωση στην ανισότητα και η αμφισβήτηση του κρατικού προνομίου

  στην αναδιανομή

 • Θεσμικές αλλοιώσεις της δημόσιας επιχείρησης – Από το “κράτος

  επιχειρηματία” στο “κράτος επενδυτή”

 • Η δικονομική μεταρρύθμιση του ν. 3900/2010 και ο νέος ρόλος του

  Συμβουλίου της Επικρατείας

 • Είναι πράγματι “προσυμβατικός” ο έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων

  συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο;

 • Η κατάργηση των οργανικών θέσεων των δημοσίων υπαλλήλων – Συνιστά

  η κατάργηση τρόπο απόλυσης;

 • Η αρχή non bis in idem στο διοικητικό δίκαιο

 • Η πρότυπη δίκη στις φορολογικές διαφορές

 • Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων 2

 • Η ίδρυση αναγκαστικών συνεταιρισμών με νόμο και η αρχή της αναλογικότητας

 • Η ακύρωση ανυποστάτων κανονιστικών πράξεων

 • Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από τον

  Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

 • Η άσκηση αγωγής για την ικανοποίηση αξίωσης από σύμβαση δημόσιας

  προμήθειας

 • Το εύρος της διακριτικής ευχέρειας και η ειδικότητα της αιτιολογίας

 • Η διάκριση των συμβάσεων ΣΔΙΤ σε συμβάσεις «ανάθεσης» και σε

  συμβάσεις «παραχώρησης»

 • Ο ενδικοφανής χαρακτήρας της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της

  ΑΕΠΠ και οι ιδιαιτερότητές του

 • Η απόφαση της ΑΕΠΠ επί των προδικαστικών προσφυγών του ν.

  4412/2016

 • Η μεταβίβαση των μετοχών Α.Ε. του Δημοσίου σε ιδιώτη και έξοδός της

  από τον δημόσιο τομέα

 • Η νομική φύση του «ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ»

  5.3. Συμμετοχή σε συλλογικά έργα:

 • «Γενικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου» (2013)

 • «Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας» (2013)

 • «Θεμελιώδη Δικαιώματα» (2016)

 • «Σύνταγμα – Κατ’ άρθρο ερμηνεία» (2017)

 • «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα»

  6. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Ενώσεις

 • «Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων»

 • «Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων»

 • «Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών

  Μελετών»

 • «Εταιρεία Διοικητικών Μελετών»

 • Επιστημονικός Συνεργάτης του Περιοδικού «Διοικητική Δίκη»

Αθανάσιος Β. Τσιρωνάς
Δ.Ν. Δικηγόρος
Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ημερ. Γέννησης: 11/02/1971 Τόπος Γέννησης: Αθήνα
Τόπος Κατοικίας: Μελίσσια Γραφείο: Λ. Κηφισίας 27 Αθήνα

1. Ακαδημαϊκή Εξέλιξη

1994: Πτυχίο Νομικής Α.Π.Θ.
1997: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο Α.Π.Θ. 2004: Διδακτορικό Δίπλωμα Νομικής Δ.Π.Θ.
2004: Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. (π.δ. 407/1980)
2009: Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
2015: Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

2. Διδακτική Εμπειρία

➢ Διοικητικό Δίκαιο
➢ Διοικητική Δικονομία
➢ Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
➢ Συνταγματικά Δικαιώματα
➢ Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος

3. Επαγγελματική Εξέλιξη

1996: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών 2002: Προαγωγή – Διορισμός στο Εφετείο Αθηνών
2007: Προαγωγή – Διορισμός στον Άρειο Πάγο

4. Επαγγελματική Εμπειρία

4.1. Συμβουλευτική εμπειρία

1996 – 1997: Νομικός Σύμβουλος στο «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας» του Υπουργείου Εργασίας
1997 – 1999 Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας 1999 – 2000 Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Τύπου

2000 – 2003 Νομικός Σύμβουλος σε εταιρεία πληροφορικής

1

2003 – 2007 Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας επιχειρηματικού ομίλου
2007 – 2009 Μέλος της Επιτροπής Οργάνωσης και Υλοποίησης Σ.Δ.Ι.Τ. του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων

4.2. Ελεύθερη άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος

1996 – 2006: Δικηγόρος, ειδικευόμενος κυρίως σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου (δικαίου δημοσίων συμβάσεων, ΣΔΙΤ, δημόσιου οικονομικού δικαίου, δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, δικαίου περιβάλλοντος, πολεοδομικού δικαίου, δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, φορολογικού δικαίου κ.λπ.)

2007 – σήμερα: Ιδρυτής και Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Ρέμελης – Τσιρωνάς & Συνέταιροι»

5. Συγγραφικό έργο – Δημοσιεύσεις

5.1. Μονογραφίες:

 • Αποκρατικοποιήσεις. Έννοια, φύση και λειτουργία από την άποψη του Διοικητικού Οικονομικού Δικαίου (2006)

 • Οι αξιώσεις αδικαιολογήτου πλουτισμού από την εκτέλεση διοικητικών συμβάσεων στο Διοικητικό Δικονομικό Σύστημα (2008)

 • Οι συγκρούσεις λειτουργιών και δικαιοδοσιών και η επίλυσή τους από Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (2015)

  5.2. Μελέτες – Άρθρα (ενδεικτικά):

 • ▪  Η δικαστική προστασία κατά την έναρξη της διοικητικής εκτέλεσης υπό το φως των δύο δικαιοδοσιών

 • ▪  Έλεγχος συνταγματικότητας, αρχή της ισότητας και οι πρόσφατες εξελίξεις στις μισθολογικές διαφορές των Δικαστικών Λειτουργών

 • ▪  Ο χαρακτήρας της αυτοδίκαιης έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου

 • ▪  Η νομική φύση των συμβάσεων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού

  Τομέα (ΣΔΙΤ) του ν. 3389/2005

 • ▪  Η εξίσωση στην ανισότητα και η αμφισβήτηση του κρατικού προνομίου

  στην αναδιανομή

 • ▪  Θεσμικές αλλοιώσεις της δημόσιας επιχείρησης – Από το “κράτος

  επιχειρηματία” στο “κράτος επενδυτή”

 • ▪  Η δικονομική μεταρρύθμιση του ν. 3900/2010 και ο νέος ρόλος του

  Συμβουλίου της Επικρατείας

 • ▪  Είναι πράγματι “προσυμβατικός” ο έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων

  συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο;

 • ▪  Η κατάργηση των οργανικών θέσεων των δημοσίων υπαλλήλων – Συνιστά

  η κατάργηση τρόπο απόλυσης;

 • ▪  Η αρχή non bis in idem στο διοικητικό δίκαιο

 • ▪  Η πρότυπη δίκη στις φορολογικές διαφορές

 • ▪  Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων 2

 • ▪  Η ίδρυση αναγκαστικών συνεταιρισμών με νόμο και η αρχή της αναλογικότητας

 • ▪  Η ακύρωση ανυποστάτων κανονιστικών πράξεων

 • ▪  Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από τον

  Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

 • ▪  Η άσκηση αγωγής για την ικανοποίηση αξίωσης από σύμβαση δημόσιας

  προμήθειας

 • ▪  Το εύρος της διακριτικής ευχέρειας και η ειδικότητα της αιτιολογίας

 • ▪  Η διάκριση των συμβάσεων ΣΔΙΤ σε συμβάσεις «ανάθεσης» και σε

  συμβάσεις «παραχώρησης»

 • ▪  Ο ενδικοφανής χαρακτήρας της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της

  ΑΕΠΠ και οι ιδιαιτερότητές του

 • ▪  Η απόφαση της ΑΕΠΠ επί των προδικαστικών προσφυγών του ν.

  4412/2016

 • ▪  Η μεταβίβαση των μετοχών Α.Ε. του Δημοσίου σε ιδιώτη και έξοδός της

  από τον δημόσιο τομέα

 • ▪  Η νομική φύση του «ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ»

  5.3. Συμμετοχή σε συλλογικά έργα:

 • «Γενικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου» (2013)

 • «Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας» (2013)

 • «Θεμελιώδη Δικαιώματα» (2016)

 • «Σύνταγμα – Κατ’ άρθρο ερμηνεία» (2017)

 • «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα»

  6. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Ενώσεις

 • ▪  «Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων»

 • ▪  «Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων»

 • ▪  «Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών

  Μελετών»

 • ▪  «Εταιρεία Διοικητικών Μελετών»

 • ▪  Επιστημονικός Συνεργάτης του Περιοδικού «Διοικητική Δίκη»

3

Made with by